ACTIVE - Pristupačna komunikacija u socijalnom uključivanju ranjivih skupina na zapadnom Balkanu


Projektom ACTIVE nastoji se osigurati pristupačnija komunikacija ranjivih skupina kroz easy to read metodu, kao i podizanje svijesti kod institucija, donosioca odluka te drugih ključnih aktera o potrebama pristupačnije komunikacije.

Donator: Renovabis i Caritas Austrije

Nositelj: Caritas Srbije

Partneri: Caritas Albanije, Caritas Crne Gore, Caritas Bosne i Hercegovine, Caritas Kosovo i Socijalno-edukativni centar Banja Luka

Projektom ACTIVE nastoji se osigurati pristupačnija komunikacija (komunikacija bez zapreka) za marginalizirane osobe, osobe s invaliditetom, dementne osobe, osobe s poteškoćama u učenju, pisanju i čitanju, osobe s mentalnim poteškoćama, manjine, starije osobe, migrante, osobe s oštećenjem sluha i druge osobe kojima je potrebna pristupačnija - olakšana komunikacija, kroz easy to read (lako čitljivu) metodu, kao i podizanje svijesti kod institucija, donosioca odluka te drugih ključnih aktera o potrebama pristupačnije komunikacije. Cilj projekta je omogućiti svim osobama jednak pristup informacijama u cilju participacije u društvenim tokovima bez diskriminacije.   

Pristupačnost informacijama je prepoznata kao jedan od vitalnih preduvjeta za ranjive i marginalizirane osobe, osobe sa invaliditetom, te druge osobe kojima je pristup informacijama onemogućen ili otežan, kako bi potpuno i jednako participirale u društvu, uživajući sva prava i slobode.

U današnjem vremenu kada se govori o pristupačnosti u terminu osoba s invaliditetom, on se najčešće razumijeva kao fizički pristup određenim servisima, uslugama ili mjestima. Međutim, kada govorimo o pristupačnijoj komunikaciji - ranjivih i marginaliziranih osoba, osoba s invaliditetom, te drugih osoba kojima je pristup informacijama onemogućen ili otežan, one često ostaju isključene iz društva. Kako bi odgovorili na ovaj izazov, Caritas Srbije zajedno sa partnerskim Caritasima Albanija, Kosovo, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, pokrenuo je projekt ACTIVE (Pristupačna komunikacija u socijalnom uključivanju ranjivih skupina na zapadnom Balkanu.). Glavni cilj projekta je prilagođavanje informacija, tekstova, priručnika prema metodi (easy to read) pristupačnije komunikacije u cilju socijalnog uključivanja marginaliziranih osoba, osoba sa invaliditetom i drugih osoba kojima je pristup informacijama onemogućen ili otežan.

 

EASY TO READ Centar 

Smjernice za izradu pristupačnih web stranica

 

Kontakt
Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6
BiH-71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 206-441 i 206-442
E-mail: pristupacnost(at)caritas.ba
 


long