Umrežavanje i organizacijski razvoj Caritasa Bosne i Hercegovine


Projekt se temelji na želji da se Caritas dodatno ojača kao zdrava i profesionalna organizacija koja djeluje sukladno crkvenim, državnim i međunarodnima zakonima, te skrbi o djelatnicima i korisnicima.

Donator: Biskupska konferencija Sjedinjenih Američkih Država (USCCB)

Nositelj: Caritas Bosne i Hercegovine

Na temelju iskustva i provođenja projekta organizacijskog razvoja koje financira Caritas Europa, iskustva u provođenju menedžment standarda i potreba osoblja i uprave Caritasa nastao je ovaj projekt jačanja i umrežavanja Caritasa u BiH. Projekt je predstavljen Biskupskoj konferenciji SAD-a koja je odlučila financirati prvu godinu njegove implementacije.

Projekt se temelji na želji da se Caritas dodatno ojača kao zdrava i profesionalna organizacija koja djeluje sukladno crkvenim, državnim i međunarodnima zakonima, te skrbi o djelatnicima i korisnicima.


long