Priručnik za pristupačnu komunikaciju


Pristupačna komunikacija prepoznata je kao jedan od vitalnih preduvjeta kako bi sve osobe, bez obzira na sposobnosti ili ograničenja, ravnopravno mogle sudjelovati u društvu i uključiti se u društvene tokove. U cilju podizanja svijesti javnosti i ukazivanja na problem nedovoljne pristupačnosti, ali i predstavljanja mogućih rješenja, odnosno osnovnih smjernica za unaprjeđenje pristupačnosti, kreiran je “Priručnik za pristupačnu komunikaciju” u okviru projekta ACTIVE (Accessible Communication Towards Inclusion of Excluded Persons in Western Balkans).

Priručnik sadrži korisne savjete o komunikaciji s osobama s invaliditetom, upute za izradu pristupačnih materijala, te smjernice za izradu pristupačnih internet stranica. Osim toga, u priručniku se mogu pronaći i nužne smjernice za organiziranje pristupačnih događaja.

Projekat ACTIVE (Access Communication Toward Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans), koji zajednički razvijaju i provode Caritas BiH i Socijalno-edukativni centar Banja Luka, a financijski podupiru Caritas Austria i Renovabis, ima za cilj da, kroz pristupačnu komunikaciju, poboljša socijalnu uključenost ranjivih skupina. 


long